Proctorial Board

Dr. Paresh Kumar Pandey

Chief Proctor

_______________________________________________________

PROCTORS

 

 1. Smt. Poonam Joshi
 2. Dr. Manjusha Mishra
 3. Dr. Anjani Kumar Singh
 4. Dr. Santosh Kumar
 5. Shree  Ravi Kumar Chaurasiya
 6. Dr. Janmejaya Tiwari
 7. Dr. Sudhir Kumar Rai
 8. Dr. Brijesh Kumar Singh
 9. Dr. Surendra Kumar Jaiswal
 10. Dr. Vinod Kumar Pandey
 11. Shree Indu Pratap Mishra
 12. Shree Ajay Kumar Mishra