Student Welfare Council

Dr. Ashok Kumar Mishra

Dean Student Welfare

_______________________________________________________

Assistant Dean Student Welfare

 1. Dr. Shiv Kumar Tiwari
 2. Dr. Kavita Singh
 3. Dr. Vandana Jaiswal
 4. Dr. Pavan Kumar Singh
 5. Dr. Om Prakash Yadav
 6. Dr. Ashutosh Singh
 7. Dr. Aseem Tripathi
 8. Shree Sandeep Kumar Verma
 9. Shree Prabhat Kumar Srivastava
 10. Dr. Akhilesh Kumar
 11. Dr. Akbar Mehndi Muzaffar
 12. Dr. Kanak Bihari Pathak